Wet kraken en leegstand.
Leegstand van woningen en gebouwen is een steeds groter maatschappelijk probleem geworden. Het zorgt nogal eens voor verpaupering in wijken en bedrijventerreinen, brengt in bepaalde situaties criminaliteit en illegale praktijken met zich mee en zorgen voor een afnemend gevoel van veiligheid. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat de belangrijkste oorzaken van leegstand zijn:

1. Een te groot aanbod van kantoren.
2. De veroudering van de woningvoorraad.
3. Een zwakke regie op aanbod.

Speculatie blijkt maar een kleine factor te zijn in dit probleem. Het kraken van woningen en panden lijken door de media aandacht samen te gaan met speculeren. Ook deze vooronderstelling lijkt niet terecht. Toch is het kraken van woningen en gebouwen is al langer een probleem, dat moeilijk bestreden kan worden.
Er zijn dus meerdere problemen: de eerste is de leegstand en de oorzaken van leegstand, de tweede is het beheer en de regie daarover en ten derde het kraken. Hoewel het kraken van panden de leegstand tegengaat (maar niet oplost) wordt dit toch gezien als een oneigenlijk middel om leegstand tegen te gaan. Het is bovendien onwenselijk, omdat eigendomsrechten van eigenaren worden geschonden. De centrale overheid heeft daarom het initiatief genomen tot de Wet kraken en leegstand. Het doel van deze wet is te komen tot een integrale aanpak van kraken en leegstand. Kraken is door de wet verboden geworden en is dus strafbaar. Leegstand wordt door de wet sneller gesignaleerd en gecoördineerd aangepakt.